Kostel sv. Jana KřtiteleKostel sv. Jana Křtitele je stavba z lámaného kamene, omítnutá, původně románská, s apsidou a původním okénkem, bez výraznějších architektonických a dekorativních prvků tohoto slohu. Kostel byl založen asi roku 1200, ale přesná doba založení není známa. Jedinými prameny jsou legendy o založení obce. V XVIII. stol. byla přestavěna v barokním slohu (klenby a štuková výzdoba), opravena a obnovena r. 1778.

Kostel se skládá z okrouhlé lodi, pravoúhlého presbyteria, nad nímž se zvedá barokní věž a polokruhové apsidy. Loď bez soklu má podobu románské rotundy, avšak bez zděné lucerny. Nad barokní římsou se pne stanová, původně šindelem krytá mansarda, hlavní vchod je v západní ose. Z každé strany je barokní okno, pod severním pozdější kobka s postraním vchodem. Po kamenných schodech přistavěných na východní straně se vstupuje na dřevěnou kruchtu. Presbyterium je osvětleno jediným barokním oknem na jihu, nad ním se zvedá věž přistavěná v XVII. nebo XVIII. stol. Ta je na hranách zaoblena a přikryta špičatou mansardou do níž se vstupuje zvenčí po původně dřevěných a nyní železných schodech na jižní straně. Nízká sakristie je přistavěna k severnímu bloku. Apsida, jejíž římsa je stejná jako věžní, se podstatně liší od lodní římsy. Nemá okna a její zdi jsou hladké, nejsou stopy ani po zazděných oknech. Vnitřek je prostý a chudý, cihlová dlažba má všude stejnou výšku.

Okrouhlá loď měří v průměru 710 cm, nad ní se zvedá kopulové klenutí z lámaného kamene do výšky 840 cm. Triumfální polokruhový oblouk se otvírá do presbyteria, které je klenuto plackou. Vlevo jsou dveře do sakristie, vpravo barokní okno. Stavbu zakončuje 220 cm hluboká apsis sklenutá nepravidelnou konchou. Zděná mensa oltáře v presbytéři je barokní, na zdi apsidy je primitivní malba sv. Jana Křtitele z novější doby. Uvnitř kostela jsou lavice a velmi skromný oltář, na kterém jsou pouze svíce. Kostel byl bohužel v nedávné době vykraden a tak asi nenávratně zmizelo několik obrazů a soška sv. Jana Křtitele, která byla umístěna na oltáři.

Kostel je krásná stavba. Jako taková by zasloužila od svých majitelů více pozornosti. Kostel i okolní hřbitůvek je samozřejmě majetkem církve, ale ta tvrdí, že nemá na opravu prostředky. Přestože se jedná o významnou kulturní památku. Jistě by proto přivítala jakýkoliv příspěvek, který by mohla do oprav investovat. Jedná se především o opravu ohradní opěrné zdi (tarasu) kolem již zmíněného nevyužívaného hřbitova který kostel obklopuje. Zeď se totiž vlivem povětrnostních podmínek pomalu rozpadá a pokud by došlo k jejímu zřícení, mohlo by to mít vliv dokonce i na kostel a to je vzhledem k jeho historické hodnotě nepřípustné. Vhodné by také bylo vybudování drenáže kolem obvodu kostela, což by mohlo omezit vlhnutí zdiva. Obecní úřad se již nejen finančně podílel například na opravách vnější i vnitřní omítky, hlavního okapu, střechy nad přístavky, ovšem i jeho možnosti jsou omezené.