Úvodní stránka obce Zborovy

Informace ke změně nového uzemního plánu.


Vážení občané Obce Zborovy, každá obec potřebuje pro svůj rozvoj územní plán. Dobrý územní plán určující dlouhodobý rozvoj obce zvyšuje jeho prestiž, rating i atraktivitu pro investory. Pro obyvatele obce přináší jistotu o tom, jak se bude prostředí i životní podmínky v obci vyvíjet. Obec Zborovy má platný Územní plán od roku 2004, kdy byl schválen, se zásadně změnily podmínky společenské, ekonomické a demografické; některé dopady překotných změn, zejména transformace ekonomiky, intenzívního rozvoje nákupních center, vstupu komerce do oblasti sportu a rekreace a skokového rozvoje automobilismu stejně jako dopady suburbanizace, nebylo možno na začátku 90.let minulého století předpokládat. Původní odhad vývojových trendů se postupně odchyloval od skutečnosti, což zvyšovalo tlak na pořizování změn územního plánu. Zastupitelstvo obce Zborovy proto schválilo záměr pořídit pro Zborovy nový územní plán. Hlavním cílem nového územního plánu je trvale udržitelný rozvoj a prosperita obce. Pro tento cíl je třeba vytvořit v územním plánu podmínky širokou nabídkou rozvojových ploch, návrhem kvalitní dopravní obsluhy území s vazbami na region, vytvořením podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochranou přírodních a krajinných hodnot i podporou revitalizace zanedbaných území. Způsob zpracování konceptu územního plánu je stanoven novým stavebním zákonem, má proto poněkud odlišnou formu i členění než platný územní plán.Podnět obci ke změně územního plánu

V § 44 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) je vymezen okruh subjektů, které mohou podat návrh k pořízení územního plánu nebo jeho změny – kromě případů, kdy se jedná o vlastní podnět obce či návrh orgánu veřejné správy, mohou návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny podat

občan obce (osoba s trvalým pobytem na území obce)

fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

Náležitosti návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny jsou uvedeny v § 46 odst. 1 stavebního zákona, jedná se o:

údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,

údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,

údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,

návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Má-li zájem podat návrh na pořízení obsahově shodné změny územního plánu více občanů obce, je možné, aby návrh podali všichni tito občané, tedy v rámci identifikace navrhovatele v návrhu bude uvedeno navrhovatelů více.

Požadavek zákona ohledně podání návrhu nicméně bude splněn i za situace, kdy návrh podá pouze jeden občan obce. Podání návrhu více občany obce má tedy spíše „psychologický“ efekt – z právního hlediska neznamená silnější postavení navrhovatele/navrhovatelů.

Návrh se podává u obce, pro jejíž území se územní plán či jeho změna pořizuje.

O návrhu rozhoduje zastupitelstvo obce, které je může ale nemusí schválit (na změnu územního plánu není právní nárok). O výsledku jednání zastupitelstva obec navrhovatele bezodkladně informuje (§ 46 odst. 3 stavebného zákona).

Platí, že náklady na zpracování územního plánu nebo jeho změny hradí zpravidla obec. Nicméně v případě, kdy je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele (např. občana obce), může se rovněž stát, že obec podmíní pořízení této změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

Ohledně dalších informací o územním plánování doporučuji využít manuál Jak se zapojit do územního plánování.

Jak je již uvedeno výše, návrhu na pořízení změny územního plánu nicméně zstupitelstvo obce nemusí vyhovět.Aktuální informace......List 1...........List 2........19.04.2014

Dotčený pozemek

- uvést parcelní číslo pozemku a zákres do snímku pozemkové mapy

Současné využití

- uvést například - zemědělská půda, obytný dům se zahradou

Navrhované využití

- uvést k jakému účelu by měl pozemek sloužit, např. bydlení, výroba, zalesnění, apod.

Požadavky týkající se ochrany hodnot území

- příroda, kultura, vodní zdroje, apod.

Podněty na zpracování ÚP doručte do 17.06. 2012 na Obec Zborovy


Vyhotovitel ÚP : Ing. arch. Petr Tauš

kontakt : taus.p@volny.cz

kontakt : ou.zborovy@email.czKe stažení